Centrum robotické rehabilitace v Rehabilitačním ústavu Kladruby získalo v červnu 2014 v rámci společného projektu RÚ Kladruby a Nadačního fondu Regi Base I. další robotický rehabilitační systém

Rehabilitační ústav Kladruby: Nadační fond REGI Base I. představil v Kladrubech kombinovaný robotický polohovací stůl s motorovým pohybem dolních končetin pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci s PC kontrolou v reálném čase Erigo®Pro. Přístroj je určen pro vertikalizaci pacientů po poranění mozku, stavu po závažné mozkové mrtvici, poranění míchy, onemocnění centrálního nervového systému a stavech, kdy byl pacient dlouhodobě upoután na lůžko (bezvědomí, těžké úrazy). Vertikalizace je důležitým prvkem pro zahájení rehabilitační péče, nácviku sedu, stoje a chůze, ale i ke zlepšení vědomí a pozornosti u pacientů, kteří ztratili možnost samostatné pohyblivosti nebo byli dlouhodobě upoutáni na lůžko.

Užívání je zaměřeno na adaptaci pacienta na vertikální polohu, postupné zatěžování srdečně cévního systému, vystavení dolních končetin tlakové zátěži a nácviku koordinace pohybu dolních končetin. Roboticky instrumentovaný pohyb dolních končetin, podporuje uvědomění si pacienta o pohybu dolních končetin, podporuje neuroplasticitu stimulací mozkových center a senzorickým intenzivním drážděním receptorů na dolních končetinách. Asistovaný pohyb dolních končetin rovněž pomáhá překonat jinak běžné přidružené komplikace plynoucí z dlouhodobé nečinnosti, jako je omezení kloubního rozsahu s následnými deformitami kloubů, zvýšené napětí svalů, úbytek svalů a preventivně působí proti hluboké žilní trombóze.

Hlavní přínos systému Erigo®Pro spočívá v podpoře mobilizace pacientů upoutaných na lůžko, předcházení druhotných poškození a zlepšení bdělosti u pacientů s poškozením mozků prováděním senzorických cvičení.

“Je to další příspěvek do systému robotického vybavení pro pacienty se získaným poškozením mozku v České republice,” říká zakladatel nadačního fondu Hynek Čech.

Vedoucí a koodinátor roboticko rehabilitačního centra RÚ Kladruby Jakub Pětioký k tomu dodává: “Stůl umožňuje rehabilitaci od velmi těžce poškozených pacientů až po pacienty, kteří jsou relativně funkční, ale například jim chybí schopnost vědomého ovládání dolních končetin. Pacienti oceňují hlavně komfort, pocit bezpečí a jednoduchou manipulaci.”

Kontakt:
JUDr. Jindra Pavlová
předsedkyně správní rady
Nadační fond REGI Base I.