Pravda o záchraně vojáka Lukáše Hirky

Protože je Nadační fond REGI Base I. opakované osočován, že měl v minulosti parazitovat na zraněném válečném veteránovi Lukáši Hirkovi, přinášíme časovou osu celého příběhu od jeho začátku v roce 2013 až dodnes. Ctíme přání rodiny se o Lukášovi ani jeho blízkých nezmiňovat, ale zároveň cítíme i jako svou povinnosti uvést na pravou míru všechny lži a pomluvy, které se stále šíří.

FAKTA 2013-2019

LEDEN 2013

Nadační fond REGI Base I. kontaktoval pplk. Otakar Foltýn se žádostí o pomoc s těžce zraněným vojákem Lukášem Hirkou. Proběhlo několik jednání mezi REGI Base a zástupci Armády ČR na Generálním štábu v Praze.

17. 1. 2013

Písemná žádost otce Lukáše, pana Jiřího Hirky, s žádostí o pomoc a záchranu jeho syna, který byl umístěn na OCHRIP v Olomouci. Dle prognóz lékařů byl stav Lukáše natolik závažný, že nebyly naděje na zlepšení a uzdravení.

LEDEN – BŘEZEN

REGI Base zahájil intenzivní komunikaci s rodinou, armádou, lékařskými experty, VoZP i právníky za účelem vymyšlení komplexního řešení a koordinace potřeb Lukáše Hirky (zdravotní péče, financování lékařské a rehabilitační péče, úhrady z veřejného zdravotního pojištění, hledání vhodného zdravotnického zařízení mimo OCHRIP Olomouc, sociálně-právní ochrana).

6. 3. 2013

Vizita Lukáše u specialisty na pacienty se získaným poškozením mozku Mgr. Jakuba Pětiokého (fyzioterapeut se zahraniční praxí, aktuálně náměstek ředitele pro rehabilitaci, vědu a výzkum Rehabilitačního ústavu Kladruby) v OCHRIP Olomouc. Mgr. Pětioký – na rozdíl od ošetřujících lékařů – zjistil potenciál, že Lukáš Hirka má  možnost uzdravení formou náročné rehabilitace a navrhl náročnou rehabilitační péči, kterou by musel zajistit odborný lékař. Podle lékařů v OCHRIP Olomouc byla rehabilitační péče vyloučena a ani neuvažovali o její aplikaci, stav Lukáše Hirky byl podle nich bez naděje na jakékoli zlepšení.

DUBEN – ČERVEN 2013

Na žádost REGI Base a doporučení Mgr. Pětiokého proběhlo přímo u Lukáše Hirky v Olomouci několik vizit
MUDr. Jarmily Zipserové, primářky z rehabilitačního Sanatoria Klimkovice. MUDr. Zipserová potvrdila závěry Mgr. Pětiokého a souhlasila s převzetím lékařské a rehabilitační péče o Lukáše v Sanatoriu Klimkovice. Byly zahájeny administrativní a fyzické přípravy na převod pacienta do Klimkovic.

DUBEN 2013

Setkání rodiny Lukáše Hirky s JUDr. Jindrou Pavlovou, advokátkou, tehdy předsedkyní správní rady Nadačního fondu REGI Base I., která s rodinou konzultovala sociálně právní záležitosti Lukáše a doporučila zajistit neprodleně soudní opatrovnictví Lukáše Hirky, a to dříve, než tak učiní úřady, a rodina ztratí možnost rozhodovat o záležitostech Lukáše včetně způsobu jeho léčky a rehabilitace. JUDr. Pavlová zpracovala pro soud návrh na ustanovení zákonného opatrovníka Lukáše, tj. navrhla, aby opatrovníkem Lukáše soud ustanovil otce p. Hirku. Soud návrhu vyhověl.

KVĚTEN 2013

REGI Base zajistil pro Lukáše Hirku nejlepšího specialistu na odškodnění – JUDr. Zuzanu Špitálskou, advokátku, která uzavřela s opatrovníkem smlouvu o zastupování Lukáše Hirky a zahájila právní úkony na ochranu zájmů Lukáše a vymožení odškodnění po úrazu v Afghánistánu v maximální možné výši.

ČERVEN – ŘÍJEN 2013

Proběhlo několik jednání s vedením VoZP a zástupkyní REGI Base za účasti JUDr. Jindry Pavlové s cílem zajistit financování rehabilitace a nadstandardní péči Lukáše v Sanatoriu Klimkovice. VoZP si zpočátku nevěděla
s případem pacienta, resp. s financováním péče rady, protože neměla patřičné tabulky. Konečná dohoda však zněla: plně hrazená péče v soukromém zařízení Sanatorium Klimkovice + nákup veškerých rehabilitačních nebo kompenzačních pomůcek pro Lukáše.

DUBEN – SRPEN 2013

Proběhlo několik jednání REGI Base s ředitelem Sanatoria Klimkovice Jozefem Dejčíkem o podmínkách umístění těžce zraněného vojáka Lukáše Hirky a převzetí péče a odpovědnosti. Po ujištění, že sanatorium bude péči o Lukáše fakturovat v plné výši na vrub VoZP, ředitel souhlasil.

ZÁŘÍ 2013

Lukáš Hirka byl převezen do Sanatoria Klimkovice pod plnou právní a trestní zodpovědností primářky MUDr. Zipserové. Přestože byl Lukáš Hirka transportován za nestandardních podmínek, vše se podařilo.

ČERVENEC 2013

Soukromé osoby uspořádaly veřejnou sbírku na Lukáše Hirku pod názvem „Kámen pro Lukáše“ (jeden z organizátorů byl válečný veterán Radek KUKO Koreň). S touto sbírkou nemá REGI Base nic společného. Výtěžek bohužel pořadatelé Lukášovi nepředali a otec, pan Hirka, nařkl veřejně REGI Base z podvodu a dožadoval se vydání financí.
JUDr. Pavlová celou záležitost vyšetřila a zajistila výtěžek sbírky ve výši 78.000, -Kč. Tento osobně předala v Klimkovicích rodině.

PROSINEC 2013

Sanatorium Klimkovice se dožaduje úhrad tří měsíčních faktur v celkové výši cca 400.000,- Kč za poskytnutou péči, které VoZP odmítá uhradit. REGI Base zjišťuje důvody. Probíhají opakovaná jednání JUDr. Pavlové v Praze
na ústředí VoZP, kdy bylo zjištěno, že Lukáš Hirka byl po odvozu z OCHRIP Olomouc odhlášen jako pacient, ale neprošel přijetím jako pacient v Sanatoriu Klimkovice. JUDr. Pavlová proto osobně projednává přijetí v Klimkovicích u ředitele a vysvětluje přijímací proces včetně potřebných formulářů.

REGI Base usiluje o zakoupení nejmodernějšího speciálního roboticko-rehabilitačního vertikalizačního stolu ERIGO PRO v hodnotě 2.162.769, -Kč pro Lukáše. Armáda ČR, VoZP i Sanatorium Klimkovice odmítají na nákup stolu přispět. VoZP navíc odmítá do budoucna proplácet Lukášovi poskytovanou rehabilitační péči na rehabilitačním stole v Sanatoriu Klimkovice.

REGI Base objednává rehabilitační stůl, a to díky soukromé osobě, která si na jeho koupi bere úvěr.

ÚNOR 2014

REGI Base zakoupil pro Lukáše na úvěr roboticko-rehabilitační vertikalizační stůl ERIGO PRO v hodnotě 2.162.769, -Kč.

VoZP prohlásila, že bude proplácet faktury za rehabilitace na stole pouze zdravotnickému zařízení (nikoli tedy Sanatoriu Klimkovice), které by mohl založit REGI Base.

V následujících týdnech probíhají v REGI Base úřední akty k založení zdravotnického zařízení, jeho registrace
u příslušných správních orgánů, nábor zaměstnanců, sjednání nájmu nebytových prostor v Sanatoriu Klimkovice, pojištění odpovědnosti za škodu atd. atd. A to vše pro 1 pacienta!

Po dokončení celého procesu a před zahájením rehabilitace rodina používání rehabilitačního stolu pro Lukáše striktně odmítla. Rodina nesouhlasila, aby VoZP péči Lukášovi hradila z veřejného pojištění, a požadovala, aby péče pro Lukáše Hirky byla absolutně zdarma, resp. aby péči hradil výlučně REGI Base. To však bylo nad finanční možnosti REGI Base, který musel splácet úvěr za stůl. REGI Base poté zajistil umístění stolu v Kladrubech, kde slouží pacientům dodnes.

19. 2. 2014

REGI Base obdržel dopis od otce Lukáše Hirky s informací o ukončení spolupráce. Pan Hirka rovněž zakázal publikovat informace o neuvěřitelné záchraně jeho syna Lukáše.

DUBEN 2014

Po téměř ročním jednání a soudech se naší advokátce JUDr. Zuzaně Špitálské podařilo vymoci historicky nejvyšší odškodné v České republice, a to ve výši 20.000.000, -Kč, které Armáda ČR vyplatila na soukromý účet rodiny Lukáše Hirky.

KVĚTEN 2014 – DOTEĎ

Pokračuje pořádání nejrůznějších sbírek a podpor pro Lukáše Hirky, bohužel pokračují i pomluvy Nadačního fondu REGI BASE I. a šíření negativních, nepravdivých a zkreslených informací s cílem pošpinit REGI Base, který pomohl desítkám válečných veteránů, vojáků, policistů a hasičů.